Posts Tagged ‘Cynthia Douglas’

Saxontheriver

Elan Trotman, Lebron, Cynthia Douglas and Cecil Ramirez perform at Sax on the River.

Saturday, October 11, 2014 – 4:30 pm

10215 Garden Hwy, Sacramento, California 95659